Jump to content
Biyoloji Günlüğü

Likenoloji Terminolojisi - Likenoloji Genel Sözlük

Önerilen İletiler

Biyoloji Günlüğü
Anastomose : Ag benzeri , damarlar arasında baglantı bulunması.
Acervulus: Bitki paraziti funguslarda görülen, konukçunun kutikula vaya epidermisi altında oluşan eşeysiz üreme fruktifikasyonu.
Acrasin: Dictyosteliomycota' nın amipsi hücrelerinin kümeleşmesine neden olan feromon.
Aeciospor: Uredinales ordosunda görülen ve aecium içinde oluşan dikaryotik sporlar.
Aecium: Uredinales ordosunda görülen, peridiumlu veya peridiumsuz olabilen, içinde zincir şeklinde dikaryotik aeciosporların oluştuğu yapı.
Aethalium: Myxomycota' da görülen genellikle yastık şeklinde olan fruktifikasyon.
Aflatoxin: Özellikle Aspergillus flavus' un bazı suşları tarafından üretilen kanserojen mikotoksin.
Anamorf evre: Pleomorfik bir fungusun hayat döngüsünde eşeysiz üreme evresi, konidial evre.
Anastomoz: Hifler arası kaynaşma.
Annulus: Bazı şapkalı mantarların sap kısmında görülen halka şeklindeki yapı, yüksük.
 
Anisotomik : Özellikle Cladonia genusunda görülen dallanma tipi. Az çok belirgin olan ana daldan, daha küçük ve daha silindirik dalcıkların çıkması.
 
Areolate : Tuglaya benzer görünümde; küçük düzensiz ve genellikle köseli parçalara yani areollere bölünmüş yapı.
Areole (Areol) : Tallus üzerinde çatlaklar ile oluşan yapı.
Arthrospor: Bir hifin hücreler halinde parçalanmasıyla meydana gelen, olumsuz koşullara dayanıklı, eşeysiz üreme sporu.
Ads%C4%B1z.jpg
Amphithecium (Amfitesyum) : Lecanorin apotesyumda alg hücresi, ihtiva eden, tallus kenarı oluşturan, özel kenarın dışı.
Ascocarp (Askokarp) : Apotesyum ve peritesyum şeklindeki üreme organlarının genel adı.
Ascospor (Askospor) : Ascomycota sınıfı mantarlarda, askus içinde olusan spor. Bu spora da askospor denir.
Ascus (Askus) : Ascomycota sınıfı mantarlarda, apotesyum ve peritesyum içinde bulunan ve askospor üreten torba seklindeki yapı.
Apex (Apex) : Uç, tepe.
Arachnoid  : Örümcek ağına benzer bir yapı.
Arthonioid : Gerçek kenarları olmayan apotesyum tipi.
Beard-Lichen : Zengin dallanma gösteren, ipliksi yapıdaki dalsı liken.
Basal squamule : Primer tallus.
Biatorine Apotecium (Biatorin Apotesyum): True exciple (proper margin=iç kenar)'in baskın olduğu, thallin margin (dış kenar)'in indirgenmiş olduğu apotesyum tipidir. Thallin margin incede olsa mevcuttur.
Biyoindikatör:Likenlerin, çevrelerindeki yararlı ya da zararlı madde karışımlarından birine karşı en duyarlı olanı.
Calcicole (Kalsikol) : Kalkerli substrat üzerinde gelisen liken.
Cephalodium (Sefalodyum) : Yesil alg içeren liken tallusunda mavi – yesil alg içeren doku.
Cilia  : Apotesyum ve tallusun kenarında bulunan sert , silindirik iplikcikler.
Coniofile : İgne yapraklı agaçların üzerinde gelisen.
Corticolous (Kortikol): Agaç kabukları üzerinde gelisen.
Cyphella: Alt kortekste yer alan, pseudokorteks ile çevrili porlar.
Crustose (Krustoz) : Alt korteksi bulunmayan, tamamen substratla temasta olan kabuksu liken tallusu.
Clavate : Biraz yumurtamsı sekilde, ucu daha genis çomak seklinde.
Crenulate (Krenulat) : Kenarları çok küçük dişli olan.
Concolorous : Aynı renkte olma özelligi.
Conidium (Konidyum) : Özellesmis mantar liflerinin apekslerinde eseysiz olarak olusan sporlar.
Convex (Konvex): Dıs bükey, kabarık.
Discrete : Ayrı.
Endospore: Hücre içinde üretilen eşeysiz sporlar.
Ads%C4%B1z.jpg
Epithecium (Epitesyum) : (Epithecia) : Parafiz uçlarından olusan, himenyum üzerindeki tabaka.
Epruinose (Epruinoz) : Pruinos yapıda olmayan.
Exciple (Eksipül) : Lesidein tip apotesyumdaki özel kenar.(Excipulum)
Elongate: Genisliginden dikkate deger miktarda daha uzun olan.
Farinose : Unsu yapıda.
Filamentous : İpliksi tallus yapısı.(filiform)
Fissure : Dar açıklık veya çatlak.
Fibrilla : Usnea, Alectoria‘daki gibi kısa ve ince lateral açılı.
Foliose : Yaprak seklinde olan liken.
Fissural . Korteksteki yarıklarda gelisme.
Fimbriate : Saçaklı yapıda veya kenarları ince disli olan.
Faveolate: Delikler veya çukurluklar olusmus yüzey.
Fotobiyont: Likenlerde fotosentez yapan bileşen (Chlorophyta yada Cynophyta)
Fungus: Ökaryotik, hücre duvarına sahip, klorofilsiz ve iplik benzeri hücreleriyle besinlerini sulu ortamdan absorbsiyonla temin eden organizmalardır.
Fusiform : İg seklinde.
Gamet: Yeni bir bireyi meydana getirmek üzere birleşen, farklılaşmış eşeysel üreme hücrelerinden her biri.
Gametangium: Gametleri meydana getiren eşeysel organlar.
Gametofit: Gametangiumu taşıyan bireyler.
Gametotallus: Gametleri taşıyan tallus.
Gleba: Bir gasteromiset bazidiokarpının içindeki üretken kısım.
Hamathecium: Askuslar arasında veya bir askokarpın ostiolündeki steril hif ve hücrelerin hepsi.
Haustorium: Parazit funguslarda konukçudan besinin temin edildiği emeç.
Heterogametangium: Erkek ve dişi gametangiumların farklı morfolojik yapıda olmaları hali.
Heterogami: Morfolojik olarak farklı gametlerin birleşmesi.
Heteroik: Hayat döngüsünün bir kısmını bir konukçuda , diğer kısmını başka bir konukçuda geçiren.
Heterokaryotik: Aynı protoplazma içinde genetik yönden farklı nukleusların bulunması.
Globose (Globoz) : Az veya çok küre seklinde.
Glabrous: Düz, pürüzsüz (tüysüz) yüzey.
Glomerule : Az veya çok konveks küme olusturan izidler.
Granular : Toz seklinde olmayan ince partiküller.
Hymenium (Himenyum) : Askokarpın parafiz ve askus içeren fertil tabakası.
Hypothallus (Hipotallus) : Tallusun çevresinde olusan veya çogunlukla kabuksu likenlerin areolleri arasında görülen mantar dokusundan olusan tabaka.
Hypothecium (Hipotesyum) : Exciple ve himenyum arasında kalan, himenyum altında yer alan hif
tabakası.
Isidiate : İsid içeren
Isidium (pl=Isidia) : Vegetatif üreme birimi olarak is gören, alg hücresi ve mantar hifi içeren küçük tallus parçası.
Immersed : Gömülü.(innate).
Imbricate : Kiremit gibi üst üste dizilis.
Lecanorine Apotecium: Thallin margin (dış kenar)'ın baskın olduğu, true exciple (proper margin=iç kenar)'in indirgenmiş olduğu apotesyum tipidir. İç kenar çok incede olsa mevcuttur.
Lecideine  : Tallus kenarı olmayan apotesyum.
Lenticular : Mercek, lens görünümünde olan.
Leprose (Lebroz): Az veya çok tozsu yapısı olan tallus.
Lobate : Loblu yapısı olan.
Lobules : İkinci derecede küçük loblar.
Marginal : Kenarsal, kenara ait.
Multiseptate : Çok sayıda enine bölme çeperi olan.
Oliveceous : Yesil zeytin renginde.
Ostiole (Ostiol) : Peritesyumun tepesinde bulunan açıklık.
Orbicular : Yuvarlak ve düz, yassı.
Ovate : Yumurta seklinde olan.
Ovoid : Ovate veya oval sekilde olan
Oblong : Dikdörtgen, boyu eninden büyük.
Papillate : Küçük siğil ve parmağa benzer olusumlar (papailla) içeren.
Pendent ( = Pendulous) : Dik veya yatay kısımları olmayan, asılı konumda bulunan.
Perfect fungi: Eşeyli ve eşeysiz üreme evrelerine sahip funguslar.
Paraphysis (Parafiz): Ascus arasında gelisen steril filamentler.
Placoid (Plakoit) : Kabuksu ve kenarlarda loblu yapıda olan.
Plasmodium (plazmodyum): Büyüklük ve şekli değişken, genellikle akısşkan yapıda, hareketli, sitoplazmik membran ile kuşatılmış çok çekirdekli protoplazma kitlesi.
Polyphyllous : Çok loblu olan
Psikrofil mantar: Serin (15C altında) sıcaklıkları seven ve bu sıcaklıklarda optimum gelişen funguslardır. 
Podetium (Podesyum): Apotesiyal orijinli dokudan gelisen, dik ve yükselici durumdaki tallus parçası (Cladonia’da oldugu gibi)
Pruinose (Pruinoz) : Tallus yüzeyini az veya çok devamlı olarak kaplayan, beyaz veya mavimsi renkte unsu yapıdaki örtü.
Pseudocyphella(ae) : Gaz alısverisine izin veren, korteksin çok ince yada hiç olmadıgı nokta veya çizgi seklinde görülen tallus üst veya alt yüzeyindeki olusumlar.
Pseudohif (yalancı misel): Özellikle aktif üreme devresinde çok sayıda mantar hücresinin bir araya gelerek oluşturduğu düz ya da dalsı uzun zincirler.
Ads%C4%B1z.jpg
 
Rimiform : Kırıklı görünümde olan.
Rhizoid: Karayosunları, eğrelti otları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan  ve kök görevi gören renksiz, tüysü, emici uzantılardır.
 
Ads%C4%B1z.jpg
 
Rosette (Rozet) : Merkezi bir noktadan ısınsal olarak çıkan areol veya yaprakların meydana getirdigi dairesel demet.
Saxicolous (Saksikol) : Taslar, kayalar üzerinde gelisen.
Scabrous (Scabroz): Çok küçük siğil veya papillalar ile kaplı olan.
Sclerotium (sklerotium): Uygun olmayan koşullara oldukça dayanıklı olup uzun süre dormant kalan, şartlar düzeldiğinde çimlenen sert yapı.
Septate : Enine bölme çeper taşıyan.
 
Septum (ç.septae): Hif veya spor içindeki enine bölme çeper.
Ads%25C4%25B1z.jpg

Soredium (Soret) : Birkaç alg hücresi ve mantar hifi içeren, üzeri korteks ile kaplı olamayan, çok küçük toz seklindeki parçalar.
Soralium (Soral)(ia) : Lokalize olmus soredium grubu.
Sporangium: İçinde eşeysiz sporların oluşturulduğu kese şeklindeki yapı.
Sporangiofor: Sporangiumu destekleyen, değişikliğe uğramış misel parçası.
Sporangiospor: Sporangium içinde gelişen eşeysiz spor.
Ads%C4%B1z.jpg
Sterigma (ç.sterigmata): Ucunda konidium, sporangium yada basidiospor taşıyan küçük hifsel çıkıntı veya hif dalı.
 
Ads%C4%B1z.jpg

Stroma (ç.stromata): İçinde veya üzerinde fruktifikasyonların meydana geldiği, yastık şeklinde, konukçu dokusuyla karışmış mantar dokusu.
Swarm cell: Cıvık küflerde görülen 2 flagellalı, haploid hücreler.
 
Swarm_Cells1.jpg

Squamiform : Pul veya pulcuk seklinde olan.
Squamule : Alt korteksi bulunmayan küçük yaprak seklindeki tallus parçası.
Squarrose . Bazı risinlerde kısa yan dalların dik açılarla dallanması.
Subglobose (subgloboz): Neredeyse küresel yapıda olan.
Tomentose : İnce tüyler ile kaplı olan.
Umblicate (Umblikat) : Substrata, tallusun alt yüzeyindeki bir merkezi nokta ile tutunan.
Urceolate : Derin iç bükey, kase seklinde olan, içeriye kıvrık kenarlı.
Umbilicus : Umblicaria ve Dermatocarpon’daki tutunma noktası.
Verrucose (Verrukoz): Yüzeyin küçük siğilli yapıda olusu.
Volva: Bazı şapkalı mantarlarda sapların dip kısmını saran fincan şeklindeki yapı.

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı

Yorum yazmak için hesap oluşturmalı veya giriş yapmalısın.

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

Hakkımızda

Biyoloji Günlüğü ülkemizdeki biyoloji öğrencileri, mezunları ve çalışanları adına kar gütmeyen bir proje olarak 9 senedir faaliyetlerine yılmadan devam etmeye çalışan masum bir projedir. Lütfen art niyetinizi forumdan uzak tutunuz. Bize iletişim formu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz biyolojigunlugu@gmail.com veya admin@biyolojigunlugu.com adresine mail de gönderebilirsiniz. Bizimle arşivinizi paylaşmak isterseniz wetransfer.com üzerinden biyolojigunlugu.com adresine dosya transferi olarak iletmeniz yeterlidir, sizin adınıza paylaşılacaktır.

Sitemiz bir "Günlük" olarak derleme yayın, yorum, diyalog ve yazılara vermektedir. Güncel biyoloji haberleri ve gelişmelere ek olarak özellikle sosyal medyada gözden kaçan, değerli gördüğümüz tüm içeriğe kaynak ve atıflar dahilinde sitemizde yer vermekteyiz. Bu sitede verilen bilgilerin kullanım sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir. Sayfalarımızda yer alan her türlü bilgi, görsel ve doküman sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir.

Biyoloji Günlüğü internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Yer Sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir.

Yer Sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız mail adreslerimizden iletişime geçerek bildirebilirsiniz. 

Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgilendirme

Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası, Forum Kuralları sayfalarına göz atınız.