Jump to content
Biyoloji Günlüğü

Mikoloji Terminolojisi - Mikoloji Genel Sözlük

Önerilen İletiler

Biyoloji Günlüğü
Anastomose : Ag benzeri , damarlar arasında baglantı bulunması.
Acervulus: Bitki paraziti funguslarda görülen, konukçunun kutikula vaya epidermisi altında oluşan eşeysiz üreme fruktifikasyonu.
Acrasin: Dictyosteliomycota' nın amipsi hücrelerinin kümeleşmesine neden olan feromon.
Aeciospor: Uredinales ordosunda görülen ve aecium içinde oluşan dikaryotik sporlar.
Aecium: Uredinales ordosunda görülen, peridiumlu veya peridiumsuz olabilen, içinde zincir şeklinde dikaryotik aeciosporların oluştuğu yapı.
Aethalium: Myxomycota' da görülen genellikle yastık şeklinde olan fruktifikasyon.
Aflatoxin: Özellikle Aspergillus flavus' un bazı suşları tarafından üretilen kanserojen mikotoksin.
Anamorf evre: Pleomorfik bir fungusun hayat döngüsünde eşeysiz üreme evresi, konidial evre.
Anastomoz: Hifler arası kaynaşma.
Annulus: Bazı şapkalı mantarların sap kısmında görülen halka şeklindeki yapı, yüksük.
 
Anisotomik : Özellikle Cladonia genusunda görülen dallanma tipi. Az çok belirgin olan ana daldan, daha küçük ve daha silindirik dalcıkların çıkması.
 
Areolate : Tuglaya benzer görünümde; küçük düzensiz ve genellikle köseli parçalara yani areollere bölünmüş yapı.
Areole (Areol) : Tallus üzerinde çatlaklar ile oluşan yapı.
Arthrospor: Bir hifin hücreler halinde parçalanmasıyla meydana gelen, olumsuz koşullara dayanıklı, eşeysiz üreme sporu.
Ads%C4%B1z.jpg
Amphithecium (Amfitesyum) : Lecanorin apotesyumda alg hücresi, ihtiva eden, tallus kenarı oluşturan, özel kenarın dışı.
Ascocarp (Askokarp) : Apotesyum ve peritesyum şeklindeki üreme organlarının genel adı.
Ascospor (Askospor) : Ascomycota sınıfı mantarlarda, askus içinde olusan spor. Bu spora da askospor denir.
Ascus (Askus) : Ascomycota sınıfı mantarlarda, apotesyum ve peritesyum içinde bulunan ve askospor üreten torba seklindeki yapı.
Apex (Apex) : Uç, tepe.
Arachnoid  : Örümcek ağına benzer bir yapı.
Arthonioid : Gerçek kenarları olmayan apotesyum tipi.
Beard-Lichen : Zengin dallanma gösteren, ipliksi yapıdaki dalsı liken.
Basal squamule : Primer tallus.
Biatorine Apotecium (Biatorin Apotesyum): True exciple (proper margin=iç kenar)'in baskın olduğu, thallin margin (dış kenar)'in indirgenmiş olduğu apotesyum tipidir. Thallin margin incede olsa mevcuttur.
Biyoindikatör:Likenlerin, çevrelerindeki yararlı ya da zararlı madde karışımlarından birine karşı en duyarlı olanı.
Calcicole (Kalsikol) : Kalkerli substrat üzerinde gelisen liken.
Cephalodium (Sefalodyum) : Yesil alg içeren liken tallusunda mavi – yesil alg içeren doku.
Cilia  : Apotesyum ve tallusun kenarında bulunan sert , silindirik iplikcikler.
Coniofile : İgne yapraklı agaçların üzerinde gelisen.
Corticolous (Kortikol): Agaç kabukları üzerinde gelisen.
Cyphella: Alt kortekste yer alan, pseudokorteks ile çevrili porlar.
Crustose (Krustoz) : Alt korteksi bulunmayan, tamamen substratla temasta olan kabuksu liken tallusu.
Clavate : Biraz yumurtamsı sekilde, ucu daha genis çomak seklinde.
Crenulate (Krenulat) : Kenarları çok küçük dişli olan.
Concolorous : Aynı renkte olma özelligi.
Conidium (Konidyum) : Özellesmis mantar liflerinin apekslerinde eseysiz olarak olusan sporlar.
Convex (Konvex): Dıs bükey, kabarık.
Discrete : Ayrı.
Endospore: Hücre içinde üretilen eşeysiz sporlar.
Ads%C4%B1z.jpg
Epithecium (Epitesyum) : (Epithecia) : Parafiz uçlarından olusan, himenyum üzerindeki tabaka.
Epruinose (Epruinoz) : Pruinos yapıda olmayan.
Exciple (Eksipül) : Lesidein tip apotesyumdaki özel kenar.(Excipulum)
Elongate: Genisliginden dikkate deger miktarda daha uzun olan.
Farinose : Unsu yapıda.
Filamentous : İpliksi tallus yapısı.(filiform)
Fissure : Dar açıklık veya çatlak.
Fibrilla : Usnea, Alectoria‘daki gibi kısa ve ince lateral açılı.
Foliose : Yaprak seklinde olan liken.
Fissural . Korteksteki yarıklarda gelisme.
Fimbriate : Saçaklı yapıda veya kenarları ince disli olan.
Faveolate: Delikler veya çukurluklar olusmus yüzey.
Fotobiyont: Likenlerde fotosentez yapan bileşen (Chlorophyta yada Cynophyta)
Fungus: Ökaryotik, hücre duvarına sahip, klorofilsiz ve iplik benzeri hücreleriyle besinlerini sulu ortamdan absorbsiyonla temin eden organizmalardır.
Fusiform : İg seklinde.
Gamet: Yeni bir bireyi meydana getirmek üzere birleşen, farklılaşmış eşeysel üreme hücrelerinden her biri.
Gametangium: Gametleri meydana getiren eşeysel organlar.
Gametofit: Gametangiumu taşıyan bireyler.
Gametotallus: Gametleri taşıyan tallus.
Gleba: Bir gasteromiset bazidiokarpının içindeki üretken kısım.
Hamathecium: Askuslar arasında veya bir askokarpın ostiolündeki steril hif ve hücrelerin hepsi.
Haustorium: Parazit funguslarda konukçudan besinin temin edildiği emeç.
Heterogametangium: Erkek ve dişi gametangiumların farklı morfolojik yapıda olmaları hali.
Heterogami: Morfolojik olarak farklı gametlerin birleşmesi.
Heteroik: Hayat döngüsünün bir kısmını bir konukçuda , diğer kısmını başka bir konukçuda geçiren.
Heterokaryotik: Aynı protoplazma içinde genetik yönden farklı nukleusların bulunması.
Globose (Globoz) : Az veya çok küre seklinde.
Glabrous: Düz, pürüzsüz (tüysüz) yüzey.
Glomerule : Az veya çok konveks küme olusturan izidler.
Granular : Toz seklinde olmayan ince partiküller.
Hymenium (Himenyum) : Askokarpın parafiz ve askus içeren fertil tabakası.
Hypothallus (Hipotallus) : Tallusun çevresinde olusan veya çogunlukla kabuksu likenlerin areolleri arasında görülen mantar dokusundan olusan tabaka.
Hypothecium (Hipotesyum) : Exciple ve himenyum arasında kalan, himenyum altında yer alan hif
tabakası.
Isidiate : İsid içeren
Isidium (pl=Isidia) : Vegetatif üreme birimi olarak is gören, alg hücresi ve mantar hifi içeren küçük tallus parçası.
Immersed : Gömülü.(innate).
Imbricate : Kiremit gibi üst üste dizilis.
Lecanorine Apotecium: Thallin margin (dış kenar)'ın baskın olduğu, true exciple (proper margin=iç kenar)'in indirgenmiş olduğu apotesyum tipidir. İç kenar çok incede olsa mevcuttur.
Lecideine  : Tallus kenarı olmayan apotesyum.
Lenticular : Mercek, lens görünümünde olan.
Leprose (Lebroz): Az veya çok tozsu yapısı olan tallus.
Lobate : Loblu yapısı olan.
Lobules : İkinci derecede küçük loblar.
Marginal : Kenarsal, kenara ait.
Multiseptate : Çok sayıda enine bölme çeperi olan.
Oliveceous : Yesil zeytin renginde.
Ostiole (Ostiol) : Peritesyumun tepesinde bulunan açıklık.
Orbicular : Yuvarlak ve düz, yassı.
Ovate : Yumurta seklinde olan.
Ovoid : Ovate veya oval sekilde olan
Oblong : Dikdörtgen, boyu eninden büyük.
Papillate : Küçük siğil ve parmağa benzer olusumlar (papailla) içeren.
Pendent ( = Pendulous) : Dik veya yatay kısımları olmayan, asılı konumda bulunan.
Perfect fungi: Eşeyli ve eşeysiz üreme evrelerine sahip funguslar.
Paraphysis (Parafiz): Ascus arasında gelisen steril filamentler.
Placoid (Plakoit) : Kabuksu ve kenarlarda loblu yapıda olan.
Plasmodium (plazmodyum): Büyüklük ve şekli değişken, genellikle akısşkan yapıda, hareketli, sitoplazmik membran ile kuşatılmış çok çekirdekli protoplazma kitlesi.
Polyphyllous : Çok loblu olan
Psikrofil mantar: Serin (15C altında) sıcaklıkları seven ve bu sıcaklıklarda optimum gelişen funguslardır. 
Podetium (Podesyum): Apotesiyal orijinli dokudan gelisen, dik ve yükselici durumdaki tallus parçası (Cladonia’da oldugu gibi)
Pruinose (Pruinoz) : Tallus yüzeyini az veya çok devamlı olarak kaplayan, beyaz veya mavimsi renkte unsu yapıdaki örtü.
Pseudocyphella(ae) : Gaz alısverisine izin veren, korteksin çok ince yada hiç olmadıgı nokta veya çizgi seklinde görülen tallus üst veya alt yüzeyindeki olusumlar.
Pseudohif (yalancı misel): Özellikle aktif üreme devresinde çok sayıda mantar hücresinin bir araya gelerek oluşturduğu düz ya da dalsı uzun zincirler.
Ads%C4%B1z.jpg
 
Rimiform : Kırıklı görünümde olan.
Rhizoid: Karayosunları, eğrelti otları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan  ve kök görevi gören renksiz, tüysü, emici uzantılardır.
 
Ads%C4%B1z.jpg
 
Rosette (Rozet) : Merkezi bir noktadan ısınsal olarak çıkan areol veya yaprakların meydana getirdigi dairesel demet.
Saxicolous (Saksikol) : Taslar, kayalar üzerinde gelisen.
Scabrous (Scabroz): Çok küçük siğil veya papillalar ile kaplı olan.
Sclerotium (sklerotium): Uygun olmayan koşullara oldukça dayanıklı olup uzun süre dormant kalan, şartlar düzeldiğinde çimlenen sert yapı.
Septate : Enine bölme çeper taşıyan.
 
Septum (ç.septae): Hif veya spor içindeki enine bölme çeper.
Ads%25C4%25B1z.jpg

Soredium (Soret) : Birkaç alg hücresi ve mantar hifi içeren, üzeri korteks ile kaplı olamayan, çok küçük toz seklindeki parçalar.
Soralium (Soral)(ia) : Lokalize olmus soredium grubu.
Sporangium: İçinde eşeysiz sporların oluşturulduğu kese şeklindeki yapı.
Sporangiofor: Sporangiumu destekleyen, değişikliğe uğramış misel parçası.
Sporangiospor: Sporangium içinde gelişen eşeysiz spor.
Ads%C4%B1z.jpg
Sterigma (ç.sterigmata): Ucunda konidium, sporangium yada basidiospor taşıyan küçük hifsel çıkıntı veya hif dalı.
 
Ads%C4%B1z.jpg

Stroma (ç.stromata): İçinde veya üzerinde fruktifikasyonların meydana geldiği, yastık şeklinde, konukçu dokusuyla karışmış mantar dokusu.
Swarm cell: Cıvık küflerde görülen 2 flagellalı, haploid hücreler.
 
Swarm_Cells1.jpg

Squamiform : Pul veya pulcuk seklinde olan.
Squamule : Alt korteksi bulunmayan küçük yaprak seklindeki tallus parçası.
Squarrose . Bazı risinlerde kısa yan dalların dik açılarla dallanması.
Subglobose (subgloboz): Neredeyse küresel yapıda olan.
Tomentose : İnce tüyler ile kaplı olan.
Umblicate (Umblikat) : Substrata, tallusun alt yüzeyindeki bir merkezi nokta ile tutunan.
Urceolate : Derin iç bükey, kase seklinde olan, içeriye kıvrık kenarlı.
Umbilicus : Umblicaria ve Dermatocarpon’daki tutunma noktası.
Verrucose (Verrukoz): Yüzeyin küçük siğilli yapıda olusu.
Volva: Bazı şapkalı mantarlarda sapların dip kısmını saran fincan şeklindeki yapı.

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Adresiniz otomatik olarak yerleştirildi.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Hakkımızda

Biyoloji Günlüğü ülkemizdeki biyoloji öğrencileri, mezunları ve çalışanları adına kar gütmeyen bir proje olarak 9 senedir faaliyetlerine yılmadan devam etmeye çalışan masum bir projedir. Lütfen art niyetinizi forumdan uzak tutunuz. Bize iletişim formu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz biyolojigunlugu@gmail.com veya admin@biyolojigunlugu.com adresine mail de gönderebilirsiniz. Bizimle arşivinizi paylaşmak isterseniz wetransfer.com üzerinden biyolojigunlugu.com adresine dosya transferi olarak iletmeniz yeterlidir, sizin adınıza paylaşılacaktır.

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgilendirme

Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası, Forum Kuralları sayfalarına göz atınız.