FİLİZ KANKUR: DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI’NA —YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ YAPILDI.

FİLİZ KANKUR: DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI’NA  —YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ YAPILDI.

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

—YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ VARDIR.-

DAVACI : FİLİZ KANKUR’a vekaleten TÜM SAĞLIK VE
SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANLARI
SENDİKASI (TÜM SAĞLIK SEN)
Toros Sk. No:5/2-3 Sıhhiye/ANKARA

VEKİLİ : AV.FATMA PORTAKAL – Hanımeli Sk. No:20/10
Sıhhiye/ANKARA
AV. MELTEM TEMURER- Güneş Sk. No:16/2
Kavaklıdere/ANKARA

DAVALI : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ANKARA

DAVA KONUSU : 21 Ocak 2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği
Yönetmeliği’nin” 5. ve 6. maddelerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar
verilmesi dileğidir.

OLAYLAR :
1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21 Ocak 2012 tarihinde 28180 sayılı Resmi Gazetede yayınlamış olduğu “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” Yönetmeliğinin İKİNCİ BÖLÜM- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar başlığı altında Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev gurupları ve kadrolar başlıklı
5. maddesinde;
(1)- Bu yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet gurupları bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin )1), (2), (3), (4) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolar hariç olmak üzere aşağıda gösterilmiştir.
(2)- Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları;
a) Yönetim hizmetleri grubu
1)- Çevre ve şehircilik il müdürü,
2)- Çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı,
3)- Bölge temiz hava merkezi müdürü,
4)- Bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı,
5)- Şube müdürü,
6)- Şef,
b) Hukuk hizmetleri grubu
1)- Hukuk Müşaviri,
2)- Raportör
c) Bilgi işlem hizmetleri müdürü
1)- Çözümleyici
ç)Araştırma ve savunma hizmetleri grubu
1)- Uzman, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı,
d) İdari hizmetler grubu
1)- Sayman ve ayniyat saymanı,
2)- Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri
hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve
güvenlik görevlisi, sekreter, veznedar ve şoför.
e) Destek hizmet grubu
1)- Hizmetli, bekçi, teknisyen yardımcısı, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci ve
bahçıvan
(3)- Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve görev grupları: mühendis, mimar, şehir plancısı, arkeolog, jeolog,jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, ekonomist, istatikçi,matematikçi,dekoratör, kimyager, tekniker, laborant,teknisyen, kütüphaneci,teknik ressam, fen memuru,veteriner hekim, biolog, psikolog, diyetisyen, sağlık teknikeri,sağlık teknisyeni, sağlık memuru,hemşire ve çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, mütercim, tercüman rehber, programcı ve avukat.

6. maddesinde

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLMADAN YAPILACAK ATAMALARDA ARANAN ŞARTLAR
6- (1) Çevre ve Şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava müdür yardımcısı atamalarına sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden veya öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkleği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilen diğer fakülte ve yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b)…

Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olanların sınavsız olarak 5. maddenin a bendinin 1-2-3-4 alt bentlerinde belirtilen Çevre ve Şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava müdür yardımcısı olarak atanması, buna karşılık genetik mühendisi, gıda mühendisi,biolog gibi meslek gruplarının atanmaması kararı hukuka aykırılık oluşturmaktadır. BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİ DERSİNİ TEK ALAN BİOLOGLAR Çevre Bakanlığındaki bu görevlere gelememektedir.
Sözkonusu yönetmelik Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılı düzenlemesine paralel olarak hazırlanmıştır. Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri ürünler hakkındaki direktifi “üretim ve ithalat “ adlı başlığı altında; eczacılık, tıp, veterinerlik, biyoloji bilim dallarında eğitim görmüş kişileri yetkili personel olarak nitelendirmektedir.
Özellikle BİOLOGLARIN ve bunun gibi gıda mühendisi, genetik mühendisi gibi meslek gruplarının mutlaka olması gereken ilgililerin sayılan 5. maddenin a bendinin 1-2-3-4 alt bentlerinde belirtilen Çevre ve Şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava müdür yardımcısı görevlerine getirilmemesi nedeniyle ve bunun AB düzenlemelerine de aykırı olması nedenleriyle yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemek zaruretiyle Sayın Başkanlığınıza başvuruyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili mevzuat.

DELİLLER : Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifi ve 2004/24/EC sayılı düzenlemesi, her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca belirtilen nedenler ve resen takdir
edilecek edenlerle;

1-21 Ocak 2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği
Yönetmeliği’nin” 5. ve 6. maddelerinin
uygulanması halinde telafisi imkansız zararların
doğması muhtemel olduğundan, öncelikle davalı
idarenin savunması alınmadan yürütmesinin
durdurulmasına, yargılama yapılarak 5. ve 6.
maddelerin iptaline,
2- Masraf ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine
karar verilmesini müvekkil adına saygıyla dilerim. 09.02.2012

DAVACI
FİLİZ KANKUR
VEKİLİ
AV.FATMA PORTAKAL

Kimler Neler Demiş?

avatar
wpDiscuz


VEYANot: Şifreniz otomatik olarak eposta adresinize iletilecektir.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Eposta adresinizi size yeni bir şifre göndermemiz için girmelisiniz.

.async-hide { opacity: 0 !important}