son eklenenler

Mikroskop incelemelerinde kapatma işlemi nasıl yapılır? Mikroskopta kesitleri boyama nasıl yapılır? mikroskopta kesitleri lam üzerine alma nasıl yapılır? mikroskop materyallerinde kesme nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Emdirme (embeding) ve bloklama nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Parlatma (saydamlaştırma) nasıl yapılır? cansız inceleme için dehidrasyon (suyu giderme) nasıl yapılır? cansız inceleme için yıkama ve fiksatif temizliği nasıl yapılır? cansız inceleme için fiksasyon (tespit) nasıl yapılır? cansız inceleme için doku örneği nasıl alınır? mikroskopta cansız (ölü) inceleme nasıl yapılır? Mikroskopta canlı (vital) inceleme nasıl yapılır? Mikroskop bakımı nasıl yapılır? Büyütülmüş görüntü elde eden optik sistem özellikleri nelerdir? mikroskop nedir? Ölçü birimleri nelerdir? Gastrointestinal Dolaşım nedir? İlerletici Hareketler (Peristaltizm) Nedir? muskularis mukoza nedir? İleoçekal sfinkter nedir? Anal sfinkterlerin görevi nedir? pilor nedir? Kardia - Gastro özofageal sfinkter nedir? Hipofaringiyal - Üst özofagus sfinkteri nedir? Kalın bağırsak görevleri nelerdir? İnce bağırsak görevleri nelerdir? Pankreasın görevleri nelerdir? Safra (Öd) kesesi görevi nedir? Karaciğerin Görevleri Nelerdir? Üst sindirim sistemi organları nelerdir ? Sindirim Sistemi Organları ve görevleri Embriyo kesesi nasıl beslenir? Antipod hücresi nedir? Merkezi Hücre Nedir? Sinergitler nedir? Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir? Megaspor ana hücresi nedir? Arkespor hücresinin özelliği nedir? Nusellus nedir? Obturator nedir? Funikulus nedir? İntegüment nedir? Megasporogenez nedir? Tapetumun Görevleri Nelerdir? Tapetumun çeşitleri nelerdir? Tapetum nedir? Çiçeğin yapısal özellikleri nelerdir? Kaliks nedir? Ginekeum nedir? Andrekeum nedir? Korolla nedir? Aspidium Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Equisetum Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Selaginella Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Phaeophyta Üreme ve Gelişme Chlorophyta Üreme ve Gelişme Bacillariophyceae Üreme ve Gelişme Xanthophyta Üreme ve Gelişme heteromorf ve izomorf döl almaşı nedir? Endodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Mezodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Ektodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Trofoblast ileri gelişimi nasıldır? Trilaminar germ diski nedir? Bilaminar germ diski nedir? Embriyolojide yarıklanma nedir? Fertilizasyon kaç evrede gerçekleşir? Corpus Luteum nasıl oluşur? Gametogenez nedir? Postnatal gelişim evreleri nelerdir? Prenatal gelişim evreleri nelerdir? Embiyoloji nedir Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. heleley heleley

Türkiye ve Sulak Alan Ekosistemleri

İç sular Türkiye yüzölçümünün % 1,6’sım kapsar; 200 doğal gölün alanı yaklaşık 906.000 ha’dır. Yapay baraj göllerinin yüzey alanı ise 380.000 hektardır. Türkiye’nin 26 su havzasının yıllık ortalama yüzey akışı 186 milyar m3’tür. Uzunluğu 500 km’den fazla olan dokuz ırmak vardır. Akarsuların çoğu denize ulaştıkları kıyı alanlarında, lagünleriyle birlikte son derece verimli deltalara sahiptir. Bu deltalar, başta su kuşları olmak üzere biyolojik çeşitlilik açısından, verimli topraklarıyla da ekonomik bakımdan büyük önem taşır.

Türkiye’de, baraj gölleriyle birlikte 1.851.000 ha’lık bir alan kaplayan sulak alanlar, su kuşları ve sucul türler için önemli bir yaşam ortamı oluşturmaktadır. Türkiye’de var olan 250 sulak alandan 58’i uluslararası önemdedir ve bunlardan 18’i “A” sınıfı sulak alan olarak uluslararası düzeyde kabul görmüştür. Türkiye’nin sulak alanlarından 76’sı (1.240.000 hektar) önemli kuş alanı olarak belirlenmiştir.

Doğu Avrupa ile Afrika arasındaki benzersiz coğrafi konumu ve denizlerle çevrili olması nedeniyle Türkiye, Batı Palearktik bölgede karalar üzerinden uçarak göç eden kuşların ana yolu üzerinde yer alır. Kuşlar biri ilkbaharda, öbürü sonbaharda olmak üzere yılda iki kez göç ederler. Bu göçlerin her biri, türlerin göç takvimlerine bağlı olarak, farklı yoğunlukta gerçekleşir. Kuşlar kışları Afrika’da ya da ılıman bölgelerde geçirir, üreme dönemlerinde ise Türkiye ya da Avrupa’ya gelirler. Göçmen kuşların göç mevsiminde yoğunlaştıkları üç ana geçiş yolu Türkiye’dedir: İstanbul Boğazı ile Artvin-Borçka ve Hatay-Belen geçitleri. Soyu tehlikede pek çok tür Türkiye üzerinden geçerken bu üç geçiş yolunda yoğunlaşır. Bu türler arasında eylek (Ciconia ciconia), kara leylek (Ciconia nigra), kızıl akbaba (Gyps fulvus), küçük akbaba (Neophron percnopterus), küçük orman kartalı (Aquila pomarina), büyük orman kartalı (Aquila danga), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), yılan kartalı (Circaetus gallicus), kara çaylak (Milvus migrans), arı şahini (Pernis apivorus), şahin (Buteo buteo), saz delicesi (Circus aeruginosus), çayır delicesi (Circus pyagarsus), gökçe delice (Circus cyaneus), bozkır delicesi (Circus macrourus), atmaca (Accipiter nissus), yoz atmaca (Accipiter brevipes), gökdoğan (Falco peregrinus), delice doğan (Falco subbuted), tepeli pelikan (Pelecanus crispus), ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), kaşıkçı (Platalea leucorodia) ve turna (Grus grus) sayılabilir.

Sonbaharda leylek, pelikan ve şahin gibi kuşlar ya kuzeybatıdaki Kırklareli ve İstanbul ya da kuzeydoğudaki Artvin üzerinden Türkiye’ye girerler. Artvin’den girenler büyük bir yay çizerek güney-güneydoğu yönünde uçarlar. Kuzeybatıdan girenler ise, Anadolu’yu çaprazlamasına geçerek güneydoğuya uçar ve Hatay iline ulaşırlar. Bu kuşlar ilkbaharda geri döner ve ters yönde, hemen hemen aynı göç yolunu izlerler. Bu yollar özellikle soyu tükenmekte olan türler için pek çok yaşamsal tehlikeyi barındırdığı için, Türkiye gibi geçiş ülkeleri büyük önem taşır. Daha çok yırtıcı kuşların, özellikle de şahinlerin göç yolu üzerindeki Artvin-Borçka Geçidi’nde, 1976’da 230 binden fazla yırtıcı kuş sayılmıştır. Hatay geçişi, ülkeye kuzeybatıdan ve kuzeydoğudan giren göçmen kuşların ilkbahar ve sonbaharda toplandığı başlıca göç yoludur. Kuş Araştırmaları Derneği’nin 1998’den bu yana gerçekleştirdiği araştırmalar, her yıl Belen Geçidi’nden 500 bin göçmen kuşun geçtiğini ortaya koymuştur. Bunların başlıcaları leylekler (Ciconia türleri), kartallar (Aquila türleri) ve şahinlerdir (Buteo türleri ve Pemis apivorus).

Türkiye’nin sulak alanları, kendisini besleyen kaynaklar üzerinde inşa edilen barajlar ve sulama amacıyla akarsu yönlerinin değiştirilmesi; tarım, sanayi ve evlerden kaynaklanan atıklarla kirlenme; tarım ve yerleşim arazisi kazanmak üzere yürütülen kurutma ve ıslah çalışmaları; aşırı ve yasadışı balıkçılık ve avcılık; canlı türlerinin yumurta ve yavrularının yasadışı toplanması; denetimsiz saz kesimi ve yakılması; lagünlerde balık yetiştiriciliği; tortullaşma ve su yönetimi yapılmayışı ile turizm gibi insan kaynaklı nedenlerle tahrip olmaktadır.

Türkiye 1994’te Ramsar Sözleşmesine taraf olmuş ve Manyas, Burdur ve Seyfe gölleri ile Göksu Deltası ve Sultan Sazlığı Sözleşme listesine alınmıştır. 1998’de Yumurtalık Lagünü ve Uluabat Gölü ile Gediz ve Kızılırmak deltalarının eklenmesiyle, Sözleşme listesinde yer alan sulak alanların sayısı dokuza yükselmiştir. Buna paralel olarak Çevre Bakanlığı, sulak alanların karşı karşıya olduğu tehlikeleri gidermek ve Ramsar Sözleşmesini ulusal düzeyde uygulamak için, Sulak Alanlar Yönetmeliğini uygulamaya koymuştur. Ayrıca, Manyas ve Uluabat göllerine ilişkin yönetim planları da hazırlanarak uygulanmaya başlamıştır.

bunlara da bakabilirsiniz

LYS, Sindirim Sistemi Konu Anlatımı Su ve Biyolojik Çeşitlilik konulu, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs, 2013 Boraginaceae – Anchusa sp. – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri Lam ve Lamel nasıl kullanılır? Monosistronik mRNA nedir? Biyokimya Dersi, Vize Soruları, 8 Örnek, Tavsiye Kedinizi vejetaryen beslenmeye geçirmeden önce tekrar düşünün. Kollagen tip IX nedir? Yapısı nasıldır? Glikozun Kolaylaştırılmış Diffüzyonu Granüler Hemosit tip 1 nedir? Lithobius sp. sınıflandırması nasıldır? Anatomik fotomanipülasyon ürünleri, gerçeği gözler önüne serebilmek amacıyla, Koen Hauser imzasıyla. Bir böcek ile bir örümcek arasındaki fark nedir? İkisi de böcek değil mi? Neye göre böcek diyoruz?? Nükleotitlerin Bağlanması Aşağıdaki canlılardan hangisinde sadece hormonlardan oluşan düzenleyici sistem vardır? Tek Katlı Kübik Epitel (Böbrek) Genotipleri farklı canlıların eşleştirilmesi ya da tozlaştırılmasına ne denir? Calopteryx sp. – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Saturnia pyri – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Yalancı çok tabakalı epitel nedir? Özellikleri nelerdir? Nerede bulunurlar? Araştırmacıların iyi niyetleri aslında yarardan çok zarar getiriyor olabilir. Viral enzimler nelerdir? J ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileri biyologlar kadro yok diye yakınmayın! Böcek faaliyetinin tozlanma üzerine etkisi nedir? Vitröz humor nedir? T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı – 3. Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması Bakteriler, Genel Özellikleri, Boyama Teknikleri, Zararlı, Yararlı Tipleri, Metabolizmaları Farklı türlerin elektron mikroskobunda “gözleri” Fasciolaria sp. – Mollusca – Gastropoda – Biyoloji Günlüğü Omurgasız Hayvanlar Laboratuvar Resimleri 4 Ekim Dünya Hayvan Günü O üzerindeki kürk benim, beni bu hale sen getirdin! Bir insanın gözünden 19 cm boyunda kurt çıkartmak: Nematodlar! Viroloji öyleyse ben insanım ve öyleyse varım #kureselısınma #biyoloji #karbonayakizi Yeni Bilim ve Biyoloji Dergisi: Kapsül Plus Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (3-7 Eylül 2012) Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? bıktım Bazal lamina (membran) hangi boyalar ile boyanır? Nadir bir tümör oluşumu: 4 aylıkken beyninde “diş” oluştu. Bitkisel Dokular Konu Anlatımı, LYS, YGS Makroplazmatosit nedir? Cansız çevre nedir? Gözyaşı bezlerinde hangi tip epitel görülür ? Sevilmeyen ancak ay ne tatlı dedirten yılan türleri Yalçın Dedeoğlu Sesleniyor: Bilimin Önünü Açmak İçin Biyologlara Kulak Verin! Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Gittikçe küçülen meslek ; biyolog olmak

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…