son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler

# Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma(Değişik), Roma 1949 (Türkiye R.G. 7.7.1967, sayı12641)
# Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 (Türkiye R.G. 17.12.1966, sayı12480)
# Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması Hakkında Sözleşme(Değişik), Paris 1951 (Türkiye 10.8.1965)
# Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme(29.1.1960 ve onu değiştiren 28.1.1964 tarihli ek Protokol) (Türkiye R.G. 13.6.1967, sayı 12620)
# İşçilerin İyonize Edici Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme, Cenevre 1960 (Türkiye 15.11.1969)
# Atmosferde, Uzayda ve Sualtında Nükleer Silah Deneylerini Yasaklayan Sözleşme, Moskova 1963 (Türkiye R.G. 13.5.1965, sayı1997)
# Devletlerin Ay ve Öteki Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı Faaliyetlerini Düzenleyen İlkelere İlişkin Anlaşma, Londra, Moskova, Washington D.C. 1967, (Türkiye R.G. 1.6.1968, sayı12913)
# Uçakların Gürültüsü Konusunda Uluslararası Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar, 1971
# Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında Korunması Konusunda Avrupa Sözleşmesi, Paris 1968 (Türkiye 20.2.1971)
# Nükleer Silahların ve Öteki Toplu Tahrip Silahlarının Deniz Yataklarına, Okyanus Tabanı ve Bunların Altına Yerleştirilmesinin Yasaklanması Hakkında Antlaşma, Londra, Moskova, Washington D.C.(Türkiye 19.10.1972)
# Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksik  Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve Depolanmasının Yasaklanması ve Tahribi Hakkında Sözleşme, Londra, Moskova, Washington D.C. 1972 (Türkiye R.G. 5.11.1975)
# Balina Avcılığının Tanzimi Hakkında Mukavelename 24.9.1931 (Türkiye R.G. 8.11.1934, sayı 2399)
# Avrupa Kültür Anlaşması19.12.1954 (Türkiye R.G. 17.6.1957, sayı 9635)
# Silahlı Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ve Ekleri 14.4.1954 (Türkiye R.G. 8.11.1965, sayı 12145)
# Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 1972 ( Türkiye R.G. 14.2.1983, sayı 17959)
# Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, Bern 1979 (Türkiye R.G. 20.2.1984, sayı 18318)
# Uluslararası Enerji Programı Anlaşması, Paris 1974 (Türkiye 4.5.1981)
# Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona 1976 (Türkiye R.G. 12.6.1981, sayı 17368)
# Akdeniz’in Gemi ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltmalarla Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol, Barselona 1976 (R.G. 12.6.1981, sayı 17368)
# Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol,Atina 1980 (Türkiye R.G. 18.3.1987, sayı 19404)
# Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 1982,(imza tarihi 6.11.1986) (R.G. 23.10.1988, sayı 19968)
# Fevkalade Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol, (R.G. 12.6.1981, sayı 17368)
# Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi, Cenevre 1979 (Türkiye R.G. 23.3.1983, sayı 17996)
# Avrupa’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarılmalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair 1979 Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi’ne ek Protokol, Cenevre 1984 (R.G. 23.7.1985, sayı 18820)
# Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi, Viyana 26.9.1986 (R.G. 3.9.1990, sayı 20624)
# Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve İmhasının Kontrolü Sözleşmesi, Basel 22.3.1989 (R.G. 15.5.1994, sayı 21935)
# Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirlenmesini Önleme Sözleşmesi (MAR-POL 73/78), (13.9.1989 tarih ve 89/14547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)(R.G. 24.6.1990, sayı 20558)
# Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, (R.G. 8-9.9.1990, sayı 20629)
# Londra Değişiklikleri  (28 Aralık 1994 tarih ve 22155 sayılı Resmi Gazete)
# Kopenhag Değişiklikleri (28 Eylül  1994 tarih ve 20629 sayılı Resmi Gazete)
# Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio de Janeiro, 5.6.1992 (27 Aralık 1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete)
# Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, 1992(R.G. 6.3.1994, sayı 21869)
# Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol,1992 (R.G. 6.3.1994, sayı 21869)
# Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılacak İŞbirliğine Dair Protokol, 1992 (R.G. 6.3.1994, sayı 21869)
# Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Protokol, 1992 (R.G. 6.3.1994, sayı 21869)
# Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR), (R.G. 17.5.1994, sayı 21937)
# Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Aralık 1994, Paris (21 Kasım 1996 tarihinde Çevre Komisyonunda kabul edildi. TBMM gündeminde olup henüz onaylanmadı)
#Antarktika Antlaşması, (R.G.18.9.1985, sayı 22408)(3.8.1995 tarih ve 244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
# CITES Nesli Tehlikede Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin Sözleşme (20 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete)

başka kaynakları kullanmayın onlar sizi kullansın dostum

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

Yeniden dünyaya farklı bir bedende gelme gibi bir şansınız olsaydı.. Tüylü raket kuyruk, Ocreatus underwoodii, Trochilidae, Aves REGNUM (ALEM): FUNGİ (MANTARLAR) Farkında Olmadan Vücudumuzda Taşıdığımız 10 Evrim İzi Nelerdir? Araştırmacıların iyi niyetleri aslında yarardan çok zarar getiriyor olabilir. Fotoğraftaki canlı türü hakkında görüşleriniz nedir? Mitoz Bölünme, Adım Adım Animasyon Anlatımı Unio sp. – Biyoloji Günlüğü Omurgasız Hayvanlar Laboratuvar Resimleri Bir bölgenin yada bir ilin fauna veya florası hakkında bilgi sahibi olmak bize ne kazandırır? HCV nedir? Bakterilerde Hücre Duvarının Fonksiyonları Nelerdir? 1. Uluslararası Adli Toksikoloji Kongresi ve Çalıştayı, 29-30 Kasım 2014, Ankara Eski model EKG yöntemleri diyelim. RNA tipleri nelerdir? Regulus ignicapilla, Regulidae, Passeriformes, Aves