son eklenenler

Tüm biyologların dikkatine!Sağlık Dergisi'nde Biyologlar Hakkında Yayınlanan Yazı"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir? heleley heleley

Populasyon, Kommunite, Süksesyon ve Ekosistem nedir?

Çevremizde gelişen olaylardan olumlu ve olumsuz etkilenen varlık olarak bizlerin, bu olayları değerlendirebilmek için çevremizi bir bütün olarak bilmemiz gerekir. Ekoloji biliminin son yıllarda benimsediği bir basamaklandırma sistemini burada vermek yararlı olacaktır. Ünitenin başından bu yana canlı bireyleri etkileyen biotik ve abiotik faktörler tanıtılmaya çalışıldı. Oysa canlılar yaşamlarını canlı ve cansız çevre ile bir bütün olarak sürdürürler. İlk bakışta gereksiz gibi görünen canlılar bile bu bütün içinde bir yere ve role sahiptirler. Bu bütünlüğü değerlendirebilmek için populasyon, kommunite ve ekosistemtanımlarının bilinmesi yararlı olur.

Populasyon

Belli bir bölgede, belli bir zaman diliminde yaşayan ve aralarında gen alış verişi olan bireyler topluluğuna populasyon adı verilir. Belli bir coğrafik sınır içinde yaşayan, aralarında gen alışverişi olan ve verimli döller oluşturan populasyonlar ise tür olarak değerlendirilirler. Bir türün populasyonları birbirinden fiziksel olarak belirlenen sınırlarla ayrılmışlardır. Örneğin iki farklı gölde yaşayan sazan balığı topluluğu farklı sazan populasyonları olarak değerlendirilir.

Populasyon içindeki bireylerin dağılışı, yoğunluğu, biyokütlesi, yaş dağılımı, eşeylerin oranının bilinmesi önem taşır.
Örneğin ele aldığımız populasyondaki yaş dağılımı bize onun gelecekteki durumu hakkında bilgi verir. Günümüzdeki çeşitli devletlerdeki bireylerin yaş dağılımı ile örneğimizi somutlaştırabiliriz. Gelişen populasyonlarda, üretken öncesi yaş grubundaki bireylerin sayısı üretken ve yaşlı bireylerden fazladır. Yaş dağılımı dengeli olanlarda nüfus sabit kalırken, gerileyen populasyonlarda üretken öncesi yaş dönemindeki bireyler diğerlerinden daha azdır. Bu durumda zaman içinde nüfusun azalması beklenir. Aynı izleme yöntemi ekonomik önem taşıyan herhangi bir populasyona uygulanarak ilerideki yıllara yönelik bir planlama yapmak mümkün olabilir.

Populasyonda mevsim gibi periyotlara bağlı olarak değişimin gözlenmesi de hem doğal denge hem de ekonomik açıdan önem taşır.

Kommunite

Kommunite, belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal populasyonların meydana getirdiği topluluk olarak tanımlanır. Kommuniteyi bitkisel, hayvansal ya da her ikisine ait populasyonlar oluşturabilir. Bulundukları ortama göre kommuniteleri karasal, denizsel ve tatlısu olmak üzere üç büyük başlık altında toplamak mümkündür.
Bu birim içindeki tür çeşitliliği, belli bir alanda bulunuş şekilleri, bulunuş sıklıkları, canlılık durumları, belli bir kommuniteye ait olup olmayışları kommunitelerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir.

a) Besin Zinciri ve Besin Ağı

Besin ve beslenme ilişkileri kommunitede önemli bir yere sahiptir. Daha önce de tanımlandığı gibi bitkiler ototrof olmaları nedeni ile bulundukları ortamda primer üretici durumundadırlar. Çok basit anlamda düşünürsek bir kommunitede primer üreticiler besin zincirinin ilk halkasını oluştururlar. İkinci halka ise onları tüketerek enerji gereksinimlerini sağlayan otobur hayvanlardır. Etobur hayvanlar otoburları yiyerek zincirin üçüncü halkasını meydana getirir. Bunları yiyenler dördüncü halkada yer alırlar. Son halkada ise bakteri ve mantarlar yer alır ki, her türlü artığın ayrıştırılmasında rol oynarlar.

Bu zincir basitçe enerji akışını açıklamakla birlikte hayvan türlerinin çok değişik yapıdaki besin türlerini kullanmaları nedeni ile besin ilişkilerini tanımlamada yeterli olamamıştır. Birçok hayvan türü yaşamlarının değişik evrelerinde farklı besinler alırlar. Basit bir zincir bu karmaşık besin ilişkisini tanımlamada yetersiz kalır. Besin ağı kavramı da bu ihtiyaçtan doğmuştur. Besin ağının içinde zaman zaman kesişen birçok zincir bulunur. Kutup bölgelerinde olduğu gibi besin ağı bazen karasal ve sucul ortamlarda yaşayan organizmalar arasında bile kurulabilir.

b) Süksesyon (Sıralı Değişim)

Belli bir bölgedeki türlerin zaman içinde birbirini izleyerek ortaya çıkışına süksesyon adı verilmektedir. Dersin konusu ile ilişkili olduğu için şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Çıplak bir kaya yüzeyinde birçok bitki ve hayvanın gelişip yaşaması imkansızdır. Buraya önce çok özel ekolojik koşullara uyum gösterebilen likenler yerleşir ve metabolik faaliyetleri sırasında ürettikleri liken asitlerinin yardımı ile kayanın milimetreler boyutunda parçalanmasına yol açarlar. Oluşan bu toprak taba-kası üzerinde karayosunlarının yerleşip gelişmesi mümkün olur. Karayosunlarının arasında bazı küçük böceklerin de yuva yaptığı görülür, ölü artıklarla birlikte kalınlaşan toprak tabakası bazı otsu bitkilerin gelişmesine, onların arasında ve topraktaki bazı hayvanların gelişimine olanak sağlar. Daha sonraki aşamalarda çalımsı ve odunsu türlerin yerleşmesi ile süksesyon en üst kademeye, klimaksa ulaşmış olur. Bitkilerin sıralı değişimine bağlı olarak ortamda yerleşen hayvan türleri de değişip çeşitlenir.

Süksesyon olayı çok yavaş ilerlemekte ve birçok faktör tarafından olumsuz yönde etkilenmektedir. Çevremizde gördüğümüz bitki örtüsü ve doğal ormanların oluşumu binyıllarla ifade edilen basamakların sonucudur. Bu durumda insanların olumsuz etkisi çok uzun bir zamanın geri alınmasını anımsatan sonuçları doğurur. Orman yangınları bunun en üzücü örneklerinin başındadır. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde keçilerin ağaçların boylanmasını engelleyip doğal süksesyonu engellemesi de bir başka olumsuz örnektir.

Ekosistem

Ekosistem terimi, belli bir bölgede yaşayan canlılar ve cansız çevrenin oluşturduğu bir bütünü ifade eder. Bu bütünün içindeki canlılar birbirleri ve cansız çevre ile devamlı bir ilişki halindedir. Ekosistemin canlı birimi kommunitelerdir. Cansız kısmını ise iklimsel, edafik faktörler ile kimyasal maddeler oluşturur. Örneğin, akarsu, göl, orman, step ekosistemlerinde canlılar ve cansız çevre karşılıklı iletişim içindeki birer birimdir.

Ekosistemdeki canlı ve cansız çevre arasında hiç durmaksızın süren bir madde ve enerji akışı görülür. Canlıların yaşamı için temel anlamda ihtiyaç duyulan karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, kalsiyum, magnezyum, potasyum, klor gibi maddelerin canlı bünyesi ve cansız ortamda tamamladıkları döngünün doğal dengesinin bozulmaması tüm canlılar için büyük önem taşır.

Bilindiği gibi uygarlığın ilerlemesi ile birlikte insan doğaya çeşitli kaynaklardan ürettiği birçok yapay madde atmıştır. Bu bileşiklerin bir kısmı mikroorganizmaların etkisi ile zararsız forma dönüştürülmektedir. Ancak bazı bileşiklerin zararsız forma dönüştürülebilmesi imkansızdır. Bu durumda besin zincirinin halkalarındaki canlılarda bu maddeler birikmekte, kısa ve uzun vadede canlı bünyesinde hasarlara yol açmaktadır.

Sadece kimyasal maddelerin değil, yaşam için temel nitelikteki suyun döngüsünün de sağlıklı olarak sürdürülmesi doğal denge için büyük önem taşımaktadır.

vakit ayırıp bizi aydınlattığınız için teşekkürler

bunlara da bakabilirsiniz

Çarpma Etkisiyle Oluşan Yaralanmalar Nelerdir? LYS, İnsanda Sindirim Sistemi Konu Anlatımı Artemia sp. sınıflandırması nasıldır? biyologlar olarak mesleğimiz adına bir şeyler yapmazsak.. Kemik dokuda havers sistemi Fish yönteminin kullanım amaçları nelerdir? Makrofaj nedir? Görevleri nelerdir? Ters fotosentez hayaldi, keşfedildi ve artık gerçek oldu. Geçmişten Geleceğe Mitokondrilerimiz Genç Biyologlar Derneği’nden bir çağrınız var! Euphorbiaceae – Euphornia sp. (Sütleğen) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Resimleri Nükleozit nedir? Yalancı çok tabakalı epitel nedir? Özellikleri nelerdir? Nerede bulunurlar? Hiç insan gibi kaşınan kedi gördünüz mü :) Açıköğretim Fakültesi Biyoloji Lisans tamamlama bölümü açılmış.