son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Özel hastanelerde asgari bulundurulacak sağlık personeli: Neden Biyolog yok?

 ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ

I-MESUL MÜDÜR

Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.

II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI
Mesul müdür ile aynı çalışma durumunda olan tabip veya uzman tabiplerden en az bir mesul müdür yardımcısı olabilir.

III-UZMAN TABİP
Genel hastaneler: Kadrolu çalışan üçü cerrahi uzmanlık dalında olmak üzere ayrı dallarda asgari altı klinik uzman tabip
Dal Hastaneleri: Hastanenin ana faaliyet dalında kadrolu çalışan asgari dört uzman tabip ile varsa ana faaliyeti ilgilendiren diğer uzmanlık dallarında kadrolu en az birer uzman tabip

IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI
Cerrahi uzmanlık dalı bulunan her hastane için tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartıyla kısmi zamanlı en az bir uzman

V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI
Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI
Ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (Hastane bünyesine kurulmuş ise, laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

IX- TABİP
Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir.

X-DİŞ TABİBİ
Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi

XI-BAŞHEMŞİRE
Her hastane için bir başhemşire

XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)
-Her beş hasta yatağı için en az bir,
– Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az iki,
-Yenidoğan yoğun bakım da dahil yoğun bakımlarda, Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda,
-Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az iki (Başlangıçta Neonatal Resüsitasyon Programı eğitimi almış en az bir kişi olması gerekir. Burada çalıştırılacak personel, faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içinde olmak kaydıyla, sırasıyla neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilir),
-İlave her üç bebek yatağı için en az bir,
-25/A. maddeye oluşturulan gözlem ünitesinde her üç gözlem yatağına en az bir.

XIII-EBE
Her doğum masası için en az bir

XIV-ECZACI
50 ve üzeri yatağı olan her hastane için en az bir

XV-FİZYOTERAPİST
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)

XVI-DİYETİSYEN
Her hastane için en az bir

XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER
-Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir,
-Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir,
-Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir,
-Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuarı bulunan hastaneler için en az bir,
-Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir

XVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ
-Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1

XIX-DİĞER PERSONEL
Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,

NOT:
-Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir.
-EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.

2013 tarihinde değişen Tıbbi laboratuvar yönetmeliğine göre biyologların çalışmasına izin vermiyorlar.Mevcut 2011 tarihli yönetmeliğe göre çalışanlar da işten çıkarmamızı istiyorlar.Bu konuda açılmış bir dava danıştayda mevcuttu sonucu hakkında bir bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.

canınıza sağlık

gerçekten çok güzel ve faydalı bir site emeğinize sağlık diğer derslerden de olursa çok sevinirim

biyolog iş imkanlarına yer verilmesi gereken altın değerinde bir site bence acilen iş ilanları ve biyoloji iş alanları hakkında bilgiler eklenmeli

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

Kalbimizin yarısı gereksiz mi? Yumurta ile spermin birleştiği anı canlı olarak görmek ister misiniz? Tavsiye: Bilim kazan, onlar kepçe! Bilimkazani.org Enerjisini kirli sulardaki bakterilerden alan kâğıt bataryalar üretiliyor. Akselerasyon ve Deselerasyon Yaraları Nelerdir? Biyolojik Bilimler Bölümü Çiçek Şenliğinde Buluşuyor! Çok anlamlı bir cenaze töreni! Bir sinek yiyeceğine konduğu zaman neler oluyor hiç merak ettiniz mi? Doğaya temas ettiğinde onu besleyen kutu halkaları geliştirdi. Mumyalaşma (Mumifikasyon) Nedir? Papilio troilus, Papilionidae, Lepidoptera, Insecta Kediler metronoma neden bu kadar yoğun tepki veriyor (Video içerir, göz atın) Uluslararası Katılımlı X. İÜGEN Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu melanizm güzelliği Tyto alba türü.. Fizik, Kimya, Biyoloji mezunu Kimyager aranıyor :)))