son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Bu yazıyı tüm kamu kurumlarına dilekçe olarak vermeliyiz #biyologsuzolmaz #biyoloji #biyolog #biyologlar

TÜM KAMUOYUNA
AÇIK MEKTUP

SAYIN CUMHURBAŞKANIM

SAYIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANIM

SAYIN BAŞBAKANIM

SAYIN CHP GENEL BAŞKANIM

SAYIN MHP GENEL BAŞKANIM

Türkiye’de Fen /Fen-Edebiyat Fakültelerinde Biyoloji Bölümlerinde halen, ortalama 25.000 öğrenci okuyor ve her yıl ortalama 6.000 öğrenci Biyoloji bölümlerinden mezun oluyor. Kamuda meslek ünvanımızı 1933 yılında almış bir meslek grubu olarak:

Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde Çevre, Tarım ve Sağlık sektörleri başta olmak üzere profesyonel meslekler içinde önem sırasına göre en ön sıralarda yer alan Biyologlar, ülkemizde işsiz ve gizli işsiz durumuna düşmüşlerdir.

Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyogenetik, Biyogüvenlik, Biyorafineri, Biyogaz v.b. terimlerinin üzerine inşa edilen hiçbir yasa ve yönetmelikte meslek ünvanımız hak ettiği konularda ve konumda yer almamaktadır.

Sağlıkta Dönüşüm Yasası tasarı metninde 2 yıllık meslek yüksek okulları mezunları dahil tüm sağlık çalışanları var BİYOLOG yok.

Hastanelerde Genetik Tanı Merkezlerinde çalışacak personel içinde BİYOLOG yok. Genetik Biyolojinin temel dersidir.

Özel Hastanelerde asgarî bulundurulacak Sağlık Personeli içinde BİYOLOG yok.

İş Güvenliği Yönetmeliğinde BİYOLOG yok

Biyogüvenlik yasası çıktı adında BİYO var içinde BİYOLOG yok

Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu çıktı içinde BİYOLOG yok

BİYOLOG, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi mesleğini doğrudan ilgilendiren hiçbir bakanlıkta ayrıca BİYOLOG yetiştiren fakültelerin BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNDE KENDİ KADRO ÜNVANIYLA İSTİHDAM EDİLEMİYOR.

Bu nedenle aşağıdaki sorularımıza yanıt arıyoruz:

 1. Ekolojik sorunları giderek artan dünyada, Türkiye sınırları dışındaki özellikle gelişmiş ülkelerde bu problemlerle boğuşan mesleklerin başında Biyolog geldiği halde nedenTürkiye’de biyologlara önem verilmemektedir.
 2. Gelişmiş ülkelerde biyoloji, yaşam boyu eğitim sürecinde çok önemli bir meslek olmasına rağmen, neden ülkemizde sadece okullarda okutulan bir ders olarak yorumlanmaktadır.
 3. Ülkemizin stratejik konumu, korumamız ve sahiplenmemiz gereken biyolojik zenginliklerimiz, su sorunu, çevre kirliliği ve küresel ısınmanın beraberinde getirdiği ekolojik sorunların giderek artması, ulusal çıkarlarımızın korunması açısından biyolojinin kapsamı ve giderek artan önemi neden görmezlikten gelinmektedir.
 4. Biyoloji bilim dalından mezun olan biyologlar, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda mesleki kadro ünvanlarıyla çalışmalarına rağmen, neden Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Fizikçi-Kimyager gibi temel bilimcilerden farklı (düşük) maaş almaktadırlar,
 5. Biyologlar, neden Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Fizikçi-Kimyager gibi en az 4 yıllık fakülte mezunu olmalarına rağmen temel bilimcilerden farklı olarak, hem de ilgili hizmet sınıfının hep yardımcı hizmet sınıfları vediğerleri kapsamında yer almaktadırlar (örneğin hastanelerde Laborant kadrolarında çalıştırılmaktadırlar).
 6. Biyologlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer verilen bir meslek grubu olmalarına rağmen neden “Sağlıkta Dönüşüm Yasası” kapsamında isimleri bile geçmemektedir.
 7. Neden Biyologların hastanelerde ve benzeri sağlık kurumlarında istihdamları izne bağlanmıştır. Başka hangi meslek grubunun bağlı bulunduğu hizmet sınıfıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışması yönetmelikle yasaklanmıştır.
 8. Avrupa Birliği ülkelerinden Çevre, Tarım ve Sağlık sektörleri başta olmak üzere profesyonel meslek grupları içinde en üst sırada yer alan biyologlar, neden ülkemizde işsizliğin başını çekmektedirler.
 9. Yıllardır her platformda meslek tanımımız dile getirilip ilgili bakanlıklara ulaştırılmasına rağmen, neden henüz olumlu bir gelişme kaydedilmemiştir.
 10. Neden mesleki yetki ve sorumluluklarımızı belirten meslek yasası tüm çabalarımıza rağmen anlamlandıramadığımız bir biçimde gündeme bile alınmamaktadır.
 11. Dört yıllık Fakülte mezunları arasında BİYOLOGLAR, eğitim kalitesi bakımından en fazla Yüksek Lisans ve Doktora yapan meslek grubu olmasına ve yıllardır her türlü girişimde bulunulmasına rağmen neden had safhaya ulaşan meslek mağduriyetimiz gündeme bile alınmamaktadır.
 12. Ülkemizde en az 4 yıllık fakültelerde okuyarak mezun olan diğer tüm mesleklerde olduğu gibi (Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi ve Biyolog Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunudur) neden Biyologlar yaptıkları çalışmalara imza atma yetkisine sahip değildir.

 Biyolog: bütün canlı varlıkları, birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimlerini, bilimsel yöntemlerle inceleyen, bu yöntemler sonucunda elde ettiği verileri eğitim, tarım, orman, sağlık, çevre, gıda, endüstri, biyoteknoloji vb. alanlarda uygulayan ve uygulatan, bu sonuçları rapor haline getirerek imzalama yetkisine sahip olan kişidir

Özlük haklarımızın hak ettiğimiz şekilde düzenlenmesi; biyologlar ve halen okumakta olan biyoloji bölümü öğrencileriyle çocuklarının geleceğinden endişe duyan aileler için çok önemli bir hale gelmiştir.

Öğretim programlarında biyoloji veya ilgili dersleri alan herkes, kendini bir biyologun yapabileceği her şeyi yapabilir sanmakta, yasa ve yönetmelikler de bu durumu teşvik etmektedir.

Ne acıdır ki bu düşünce tarzı giderek özel sektörde de yaygınlaşmaktadır.

Biyologlar ve onların aileleriyle birlikte yaklaşık 400.000 insanın kırgınlık, küskünlük, umutsuzluk ve mağduriyetlerinin ivedilikle giderilebilmesi için gereğini tensiplerinize arzederiz.

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

Beyin hakkında bilmediğiniz gerçekler Veryansın ediyorum: Rusya sınır kapısından dönen çilekler hakkında Sistem nedir? Ormanların Sesine Kulak Vermeye Mecburuz Genetik bilgi akışı nasıldır? Sarcoptes scabiei – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Kollagen tip I nedir? Yapısı nasıldır? Uluslararası Bilim Olimpiyatları “Yaz Okulu” Afyon’da Başlıyor! Sambucus nigra, Periderm Virüslerde genetik değişim nasıl olur? Epitel doku hücreleri nasıl beslenir? Sınavda odaklandığımızda neden diğer sesleri duymuyoruz? Raja clavata, Rajidae, Rajiformes, Chondrichthyes, Chordata, Animalia Pıhtılaşma sırasında kırmızı kan hücrelerini çevreleyen fibrinlerin bulunduğu, keyifli bir renklendirilmiş elektron mikroskop görüntüsünü izliyorsunuz. Inanılmaz yüz boyama sanatı, gerçeğin ta kendisi, canlı insan üzerindeki sanatsal karmaşa..